AutoVoorU

Zoek binnen 96069 advertenties

MerkModelBouwjaarPrijsBrandstofAanbiederPostcode/PlaatsStraalTrefwoordenKilometerstandTransmissieUitgebreid zoekenSamenv ouwen
Gebruikersvoorwaarden

1. Aanvaarding gebruikersvoorwaarden

1.1. www.autovooru.nl is een website van Autovooru B.V., gevestigd te Amersfoort. Op de inhoud en het gebruik van deze website (www.autovooru.nl) en alle andere websites van Autovooru B.V. zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, behoudens de toepassing van andere, bijzondere voorwaarden van Autovooru B.V., zoals het betaald adverteren op de website.

1.2. Het (verdere) gebruik van de websites van Autovooru B.V., hierna te noemen “Autovooru", houdt aanvaarding door de Gebruiker van deze Gebruikersvoorwaarden in.

1.3. Autovooru behoudt zich het recht voor website evenals de Gebruikersvoorwaarden te wijzigen.

1.4. Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden volledig van kracht blijven.

1.5. Autovooru behoudt zich het recht voor de om haar websites alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Autovooru raadt daarom aan regelmatig de Gebruikersvoorwaarden te lezen om op de hoogte te zijn eventuele wijzigingen. Onbekendheid met wijzigingen in de website of de Gebruikersvoorwaarden zijn voor rekening en risico van de Gebruiker.


2. Rechten van Intellectuele Eigendom

2.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Autovooru, en worden uitdrukkelijk voorbehouden

2.2. Uitgezonderd van het bepaalde in 2.1 zijn teksten en afbeeldingen welke door derden aan Autovooru zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt.

2.3. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de website, mag niets van de website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Autovooru.

2.4. De naam Autovooru en bijhorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken. Alle andere productnamen, bedrijfsnamen en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

2.5. Op de databanken van Autovooru rust het databankrecht van Autovooru Dit houdt onder meer in dat het de gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databanken op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.


3. Vrijwaring

3.1. Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Autovooru B.V. sluit iedere aansprakelijkheid voor op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

3.2. Autovooru is niet aansprakelijk voor door derden op de website geplaatste informatie zoals; mededelingen, prijzen en productspecificaties. Tevens is Autovooru niet aansprakelijk voor de gevolgen van verrichte transacties via de website. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die word gedeeld via de website en daardoor kan Autovooru de juistheid van de gedeelde gegevens van andere Gebruikers dan ook niet garanderen. Autovooru of een van haar partners aanvaardt dan ook op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die wordt ontleent aan de website.

3.3. Op de website staan doorverwijzingen (links) naar andere, externe websites. Autovooru is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze externe websites.


4. Gebruik van de website

4.1. Met het plaatsen van inhoud op de site geeft de Gebruiker aan Autovooru het recht om de verstrekte informatie te publiceren op de website en te gebruiken voor andere commerciele doeleinden, zoals verkoop aan derden.

4.2. Indien de door de Gebruiker geplaatste informatie in strijd is met de advertentierichtlijnen, een inbreuk maakt op de rechten van anderen, in strijd is met hetgeen het maatschappelijke verkeer betaamt of kan leiden tot de aansprakelijkheid van Autovooru.nl.

4.3. Autovooru behoudt zich het recht voor om advertentierichtlijnen tussentijds van toepassing te verklaren en te wijzigen.

4.4. De inhoud van de website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden

4.5. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van andere gebruikers van de websites te verzamelen en/of andere gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

4.6. Voor de wijze waarop Autovooru gebruik maakt van persoonsgegevens bij het gebruik van de websites is het Privacy- en Cookiebeleid van toepassing.


5. Beschikbaarheid van de website

5.1. Autovooru B.V. spant zich in om de Autovooru websites zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Autovooru websites.

5.2. Tenzij Autovooru.nl daarvoor toestemming heeft gegeven is het niet toegestaan om advertenties op de websites te plaatsen via een geautomatiseerd systeem.

5.3. Het is niet toegestaan om advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen.


6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verband houdende met deze voorwaarden en/of het gebruik van de websites worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amersfoort. Partijen behouden zich het recht voor om in hoger beroep te treden.

Volledige versie