AutoVoorU

Zoek binnen 96029 advertenties

MerkModelBouwjaarPrijsBrandstofAanbiederPostcode/PlaatsStraalTrefwoordenKilometerstandTransmissieUitgebreid zoekenSamenv ouwen
Algemene Voorwaarden

1.Aanbiedingen overeenkomst

1.1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, waarbij Autovooru B.V. (hierna: Autovooru) goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de wederpartij (hierna: de Klant) levert, behoudens de gevallen waarin Autovooru specifiekere algemene voorwaarden gebruikt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Autovooru en de Klant worden afgeweken.

1.2.Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

1.3.Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4.Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.5.Alle aanbiedingen en andere uitingen van Autovooru zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven door Autovooru. Speciale prijzen en andere voorwaarden van Autovooru gelden niet automatisch ook voor andere (latere) rechtsbetrekkingen. Autovooru kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

1.6.De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Autovooru opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Autovooru zijn aanbod baseert.Autovooru is niet verantwoordelijkheid voor de door of namens de Klant en/of derden uitgewerkte bescheiden noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties va afmetingen, maten en materialen.

1.7.Autovooru behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen. Deze derden kunnen jegens de opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige algemene voorwaarden doen.

1.8.Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Autovooru, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.9.Autovooru kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen.

2.Prijs en betaling

2.1.Alle verschuldigde vergoedingen (hierna: prijzen) die de Klant op enige wijze verschuldigd is aan Autovooru zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen worden op hele centen naar boven afgerond.

2.2.Autovooru verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Autovooru en de Klant gesloten overeenkomst, nadat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. In het geval Autovooru met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Autovooru zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, onverminderd de gehoudenheid van de Klant om aan zijn verplichtingen te voldoen.

2.3.Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van de Klant, geldt dat Autovoorugerechtigd is schriftelijk dan wel elektronisch op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is de Klant gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. De Klant dient schriftelijk dan wel elektronisch op te zeggen.

2.4.Facturen worden door de Klant betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal de Klant binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

2.5.De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van een betaling.

2.6.Indien de Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd, alsmede de eventuele incassokosten. De eventuele incassokosten worden berekend op basis van Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit worden de buitengerechtelijke incassokosten.

2.7.Indien de Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is Autovooru gerechtigd de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de eventuele BTW daarover. Tevens is de Klant de gehele door Autovooru gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien de Klant bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

2.8.Indien betaling door de Klant per automatische incasso en een incasso kan niet worden uitgevoerd, dan worden administratiekosten ter grootte van 2% van de factuurwaarde, met een minimum van € 25 (vijfentwintig euro) per factuur in rekening gebracht.

2.9.De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autovooru.

3.Privacy

3.1.Autovooru en de Klant garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan zij weten of dienen te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2.De Klant staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de verwerking van persoonsgegevens, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. De Klant zal Autovooru alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

3.3.De Klant vrijwaart Autovooruvoor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor de Klant uit hoofde van de wet op enige wijze verantwoordelijk is, tenzij de Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen geheel en uitsluitend aan Autovoorutoerekenbaar zijn.

3.4.De Klant vrijwaart Autovooru voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Autovooru mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

3.5.Autovooruvoldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op hem rusten. Autovooruzal zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4.Zaaksrisico

4.1.De in 4 genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en de Klant, al dan niet deels, bestaat uit de levering van roerende zaken door Autovooru aan de Klant.

4.2.De Klant draagt het risico van de selectie van de te leveren zaken. Autovooru staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door de Klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd

4.3.Indien de Klant of de derde die voor zijn risico handelt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de Klant.

4.4.Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken gaat op de Klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Klant of een derde die voor zijn risico handelt.

4.5.Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken af bedrijf.

5.Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie

5.1.De in 5 genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en de Klant, al dan niet deels, bestaat uit de levering van roerende zaken door Autovooru aan de Klant.

5.2.Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Autovooru totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die de Klant wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Autovooru is voldaan.

5.3.Een Klant die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Autovooru mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.4.Indien de Klant (mede) uit door Autovooru geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Klant die zaak slechts voor Autovooru en houdt de Klant de nieuw gevormde zaak voor Autovooru totdat de Klant alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, zoals bedoeld in 5.2, heeft voldaan; Autovooru heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Klant alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

5.5.Autovooru behoudt zich het recht voor om de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Autovooru onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Klant alle aan Autovooru verschuldigde bedragen voldaan heeft.

5.6.De Klant of diens afnemer van de zaken is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

5.7.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Autovooru zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6.Diensten

6.1.De in 6 genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en de Klant, al dan niet deels, bestaat uit de levering van diensten zoals advisering, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, het maken van technische en grafische ontwerpen, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering. De bepalingen in 4 laten de toepasbaarheid van andere bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet.

6.2.Autovooru zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Autovooru worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis,tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat is toegezegd en het betreffende resultaat tevens metvoldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijkovereengekomen.

6.3.Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Autovoorugerechtigd de aanvang van de diensten die tot eenfase behoren uit te stellen totdat de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.4.Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Autovooru gehouden bij de uitvoering van haar verplichtingen tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de Klant op te volgen. Autovooru is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen verplichtingen van Autovooru wijzigen of aanvullen.

6.5.Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Autovoorusteeds gerechtigd na overleg met de Klant t deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

7.Installatie

7.1.De in 7genoemde bepalingen zijn van toepassing indien partijen schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat Autovooru de te leveren apparatuur zal installeren of zal laten installeren.

7.2.In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Autovooru is niet inbegrepen de verplichting tot het installeren van programmatuur.In de eventuele verplichting tot installatie van apparatuur door Autovooru is hak, breek- en zaagwerk niet inbegrepen.

7.3.Indien Autovooru zich heeft verbonden tot installatie zal de Klant vóór aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen en alle voor de installatie noodzakelijke instructies van Autovooru opvolgen De Klant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Autovooru in voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor te installeren zaken (bijv. betreffende temperatuur, luchtvochtigheid, technische omgevingseisen).

7.4.De Klant zal Autovooru voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de normale werkdagen en -uren van Autovooru.

7.5.De Klant dient ervoor zorg te dragen dat vóórdat er door Autovooru begonnen dient te worden met de uitvoering van installatie, Autovooru de beschikking heeft over:

alle vereiste, vergunningen, ontheffingen, toewijzingen e.d. ;

de locatie, respectievelijk de ruimte, waar Autovooru installatie zal moeten doen, welke;

voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag, afvoer van materialen en werktuigen;

voldoende aansluitmogelijkheden waar het de door Autovooru daarbij benodigde elektrische energie aangaat, en over voldoende aftappunten voor gas en water, alles op aanwijzing van Autovooru;

indien voorhanden, alle gegevens, waaronder desbetreffende tekeningen, aangaande al datgene dat zich in, op, aan, onder een locatie, perceel, of pand bevindt, zoals kabels, leidingen en buizen.

7.6.De Klant is verplicht om het door Autovooru daarbij benodigde ter beschikking te stellen, zoals gas, water, elektriciteit, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.

7.7.Voor zover de Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen deze en Autovooru zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde installatie, is deze verantwoordelijk en aansprakelijk waar het een niet tijdige levering, respectievelijk uitvoering, daarvan betreft.

7.8.Voor zover de Klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Autovooru in het kader van een opdracht te verrichten installatie is deze jegens Autovooru aansprakelijk voor door Autovooru deswege geleden en te lijden schade en gehouden tot het verlenen van uitstel van oplevering voor een periode die tenminste gelijk staat aan de duur van de ontstane vertraging.

8.Onderhoud

8.1.De in 8genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en Klant, al dan niet deels, bestaat uit de onderhoud van apparatuur.

8.2.De overeenkomst voor onderhoud van apparatuur wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

8.3.De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de Klant of Autovooru de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode

8.4.De inhoud en omvang van de door Autovooru te leveren onderhoudsdiensten en de eventueel bijbehorende serviceniveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst tussen partijen worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is Autovooru verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door de Klant bij Autovooru zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te verhelpen. Onder 'storing' wordt in dit hoofdstuk verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen aan de door Autovooru schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte specificaties van de apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien de Klant deze kan aantonen en deze kan worden gereproduceerd.

8.5.In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:

het vervangen van verbruiksartikelen en versleten onderdelen.

de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Autovooru;

werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;

modificaties aan apparatuur;

verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

8.6.Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Autovooru op grond van de overeenkomst, en zullen de Klant apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.

8.7.Het onderhoud wordt verricht tijdens de bij Autovooru geldende werkdagen en werkuren.

8.8.Autovooru behoudt zich onder meer het recht voor om zijn onderhoudsverplichtingen op te schorten voor de tijd dat zich op de plaats van de opstelling van de apparatuur omstandigheden voordoen die, naar het oordeel van Autovooru, risico's ten aanzien van de veiligheid of gezondheid van medewerkers van Autovooru met zich meebrengen.

8.9.Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar het oordeel van Autovooru noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van Autovooru.

8.10.De Klant zal, onmiddellijk na het optreden van een storing aan de apparatuur, Autovooru daarvan in kennis stellen door middel van een door een ter zake kundige medewerker van de Klant opgestelde gedetailleerde omschrijving van de storing.

8.11.De Klant is gehouden het personeel van Autovooru of door Autovooru aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan Autovooru ten behoeve van de onderhoudswerkzaamheden ter beschikking te stellen.

8.12.Op verzoek van Autovooru zal een ter zake kundige werknemer van de Klant voor raadpleging bij onderhoudswerkzaamheden aanwezig zijn. De Klant heeft het recht bij alle ten behoeve van de Klant uit te voeren werkzaamheden aanwezig te zijn.

8.13.De kosten van het onderzoeken en verhelpen van storingen die voortvloeien uit het aansluiten van niet door Autovooru geleverde apparatuur of uit het installeren van niet door Autovooru geleverde programmatuur, zijn voor rekening van de Klant.

8.14.Indien het naar het oordeel van Autovooru voor het onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere systemen of apparatuur worden getest, zal de Klant deze andere systemen of apparatuur alsmede de desbetreffende testprocedures en informatiedragers ter beschikking van Autovooru stellen.

8.15.Bij onderhoudswerkzaamheden benodigd testmateriaal dat niet tot de normale outillage van Autovooru behoort, dient door de Klant ter beschikking te worden gesteld.

8.16.De Klant draagt zorg voor de technische, ruimtelijke en telecommunicatievoorzieningen die nodig zijn om de apparatuur te laten functioneren. Het onderhoud strekt zich uitdrukkelijk niet over voornoemde voorzieningen en aansluitingen uit.

8.17.De Klant draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Autovooru deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden. Het wordt aan de Klant overgelaten dit risico te verzekeren.

8.18.Bij gebreke van een overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van apparatuur bij aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd

9.Huur

9.1.De in 9genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en de Klant, al dan niet deels, bestaat uit de verhuur, uitleen, bewaargeving, terbeschikkingstelling en soortgelijke diensten van roerende zaken door Autovooru aan de Klant.

9.2.De Klant draagt het risico van de selectie van de te leveren zaken. Autovooru staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door de Klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd

9.3.Indien de Klant of de derde die voor zijn risico handelt de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de Klant.

9.4.De betaling van de huurpenningen (bij elke nieuwe periode) dient uiterlijk op de eerste dag van de nieuwe periode te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Autovooru.

9.5.Autovooru is steeds gerechtigd om, wanneer de Klant niet voldoet aan enige voorwaarde of een op hem rustende verplichting niet nakomt, na schriftelijke opgave van redenen aan de Klant de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de geleverde zaken weer feitelijk in bezit te nemen. Ieder aansprakelijkheid van Autovooru is daarbij uitgesloten.

9.6.Autovooru is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enige eigendom van de Klant of diens derden, noch voor schade aan personen of goederen door welke oorzaak dan, behoudens de gevallen waarbij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Klant vrijwaart Autovooru van elke aanspraak door derden op schadevergoeding.

9.7.De Klant dient ook de verschuldigde bedragen te betalen wanneer de Klant geen gebruik maakt van de geleverde zaken.

9.8.Onderverhuur, onderbruiklening, pandgeving of andere vormen van bezwaring zijn uitdrukkelijk niet toegestaan.

9.9.De Klant draagt het volledige risico inzake de door hem gehouden zaak. Hij is gehouden zaak mede ten behoeve van Autovooru tegen alle mogelijke risico's te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij, van welke verzekering zo nodig op eerste verzoek van Autovoorueen bewijsstuk door de contractspartner zal worden verstrekt. Voor zover nodig verleent de Klant aan Autovooru toestemming zelf bij de verzekeringsmaatschappij informatie ter zake in te winnen. Autovooru aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en de Klant vrijwaart hierdoor Autovooru met betrekking tot eventuele daaruit voortvloeiende schade of kosten. Voor zover de Klant uit welke hoofde ook goederen, waaronder aanhangwagens, verkoopwagens en andere goederen van Autovooruonder zich heeft, is hij bij uitsluiting van Autovooru zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle ter zake geldende wettelijke en andere bepalingen en verplichtingen.

9.10.De Klant dient de gehuurde zaak bij einde van de huur in dezelfde staat terug te leveren als dat de Klant bij aanvang van Autovoorude gehuurde zaak heeft ontvangen. Kosten ter nakoming, van deze verplichting, zoals onderhoud en reparatie zijn voor rekening van de Klant.

9.11.In geval de Klant het gehuurde beschadigd, incompleet of niet bedrijfsklaar aan de Autovooruteruglevert, is de Klant gehouden tot vergoeding van de schade. Daarnaast is de Klant bij wijze van boete een boete verschuldigd gelijk aan de huurprijs vanaf datum van teruglevering tot aan de datum dat het gehuurde weer hersteld, compleet of bedrijfsklaar is. Deze boete belet Autovooru niet de Klant aan te spreken voor vergoeding van winstderving.

9.12.Partijen hebben voorafgaand aan de levering van het gehuurde aan de Klant beiden de verplichting mee te werken aan het doen van een voorinspectie om de staat van het gehuurde bij aanvang van de huur vast te stellen. Door aanvaarding van het rapport van de voorinspectie accepteert de Klant de staat van het gehuurde.

9.13.Heffingen en boetes komen voor rekening van de Klant.

10.Ontwikkeling, beschikbaarstelling en onderhoud van programmatuur

10.1.De in 10genoemde bepalingen zijn van toepassing indien de overeenkomst tussen Autovooru en de Klant, al dan niet deels, bestaat uit de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een programmatuur, waaronder ook begrepen websites en webprogrammatuur.

10.2.Hosting van de programmatuur vormt geen onderdeel van de overeenkomst.

10.3.Indien LAutovooru een nieuwe versie uitbrengt van de kan hij deze ook aan de Klant aanbieden. Indien de Klant dit aanbod accepteert zijn de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ook op die nieuwe versie van toepassing.

10.4.De Klant zal Autovooru tijdig de benodigde informatie verstrekken om de programmatuur te kunnen realiseren en/of over relevante ontwikkelingen die binnen de organisatie van de Klant gaande is.

10.5.Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan Autovooru ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Leverancier zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door de Klant te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor de Klant instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.

10.6.Autovooru is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.7.de Klant verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan de Klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval de Klant gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Autovooru in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie aan de Klant ter beschikking te stellen, kan Autovooru daarvoor een redelijke vergoeding verlangen.

10.8.Autovooru zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Klant zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Autovooru uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Autovooru niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

10.9.Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Autovooru uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het de Klant niet toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Autovooru kan steeds verlangen, derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de Klant met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Autovooru worden gerapporteerd.

10.10.De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:

indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Autovooru uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, of

indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode.

10.11.Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van deacceptatietest belemmeren, zal de Klant Autovooru hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdatde programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.

10.12.Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat, zal de Klant Autovooruuiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Autovooru zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Autovooru gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

10.13.Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersinterfaces.

10.14.Acceptatie van de programmatuur op enige wijze heeft tot gevolg dat Autovooru ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Autovooru is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de programmatuur.

10.15.Autovooru verleent de Klant het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. De Klant zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

10.16.De programmatuur mag door de Klant uitsluitend in zijn eigen bedrijfsvoering worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Indien niets daarover is overeengekomen, geldt de verwerkingseenheid van de Klant waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid heeft de Klant het recht de programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid te gebruiken. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.

10.17.Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de Klant niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen of op welke wijze of om welke reden dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen. De Klant zal de web programmatuur niet wijzigen, behalve voor het herstellen van fouten.

10.18.Het is Autovooru toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is de Klant niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.

10.19.Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is Autovooru gerechtigd tot verbetering van fouten in de door haar ter beschikking gestelde programmatuur.

10.20.Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal de Klant overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Autovooru geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Autovooru melden. Na ontvangst van de melding zal Autovooru zich naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Autovooru te bepalen wijze en termijn aan de Klant ter beschikking worden gesteld. Autovooru is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal de Klant zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Autovooru niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

10.21.Autovooru staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

10.22.Autovooru kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Autovooru toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Autovooru is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.

10.23.Indien de Klant niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Autovooru is aangegaan, kan Autovooru niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

10.24.Autovooru spant zich er maximaal voor in dat de programmatuur voor De Klant bereikbaar is voor het gebruik waartoe hij gerechtigd is.Autovooru spant zich er maximaal voor in dat de programmatuur probleemloos functioneert en de snelheidvoldoende is om continu met de programmatuur te kunnenwerken.

10.25.Autovooru kan in de volgende gevallen de beschikbaarheid van de programmatuur niet garanderen:

tijdens reguliere onderhoudswerkzaamheden.

in geval van storingen tengevolge van overmacht;

in geval van een storing die is veroorzaakt door de Klant;

als de systemen van de Klant onvoldoende functioneren of deinternetinfrastructuur ontoereikend is.

Volledige versie